Khanqah Ashrafia Akhtaria, Durban, South Africa .          

Mol.  Muhammed Yunus Patel

 Khalifa of Arif Billa:
Hazrat Moulana Hakeem
Muhammed Akhtar Saheb (DB)

Sayings of Hazrat Moulana Yunus Patel Saheb (RA)