Khanqah Ashrafia Akhtaria, Durban, South Africa .          

Hazrat Moulana Muhammed Yunus Patel -  Khalifa of Arif Billa
Hazrat Moulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb (RA)